Vedtægter

VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB

§ 1

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

§ 2

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 3

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.

Indmeldelsen sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§ 4

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 16)

2. Aktive voksne

3. Langdistancemedlemmer

4. Prøvemedlemmer, 3 mdr., kan kun købes i forbindelse med kørekort

5. Passive

Kun de aktive medlemskategorier modtager DGU’s medlemskort.

Overgang fra aktiv til passiv medlemskategori kan ske enten direkte ved ønske herom, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt ønske om tilbagevenden til aktiv status ligestilles med nye medlemmer, dvs. indplaceres bagerst på venteliste, eller under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister, i hvilket tilfælde medlemmet ved eventuelt senere ønske herom kan vende direkte tilbage til aktiv status, dvs. uden at skulle optages på venteliste.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 5

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelsen af medlemskabet kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til regnskabsårets ophør.

§ 6

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Varde Kommune hvert år inden udgangen af februar måned.Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sker pr. e-mail og opslag på Outrup Golfbane.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som følge af dansk lov er personligt myndige, med hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Forelæggelse af budget.

  5. Forslag fra bestyrelsen.

  6. Forslag fra medlemmerne.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før.

Den endelige dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før og forslag

fra medlemmerne og bestyrelsen skal omtales i dagsorden for generalforsamling.

§ 8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der afgår 3

medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv eller indtræder suppleanter indtil næste generalforsamling.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsmetode.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutninger i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelse hæfter alene klubbens formue.

§ 11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et turneringsudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte kontingentsatserne for den kommende sæson.

§ 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved bestyrelsen og fremlægges ved generalforsamlingen.

§ 13

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews fast-satte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendte fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golfunions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben. Bestyrelsens afgørelse herom kan af medlemmet kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.

Afgørelse af eksklusion kan medlemmet endvidere kræve indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtages som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Evt. overskud ved afvikling tilfalder Outrup Sogneforening.